Финансови инструменти

„Регионален фонд за градско развитие“ АД управлява финансови инструменти, които стимулират развитието на проекти със значим социален ефект, имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.

Jessica

Jessica

 • изграждане на модерни учебни, културни, развлекателни, здравни и спортни обекти
 • публична и частна транспортна инфраструктура
 • комунална инфраструктура
 • рехабилитация на райони в упадък
 • развитие на индустриални зони, бизнес центрове

Фонд Север

Фонд Север

 • подобряване на качеството на градската среда
 • екологичен и устойчив градски транспорт
 • спортна и културна инфраструктура
 • зони с потенциал за икономическо развитие
 • енергийна ефективност на еднофамилни сгради, студентски общежития
 • обекти на културното наследство и туристическа инфраструктура

Актуално

Актуално

Вижте всички

Нашите парньори